Opšti uslovi korišćenja – biz-impuls.com

Uvod

Vlasnik i Operater sajta www.biz-impuls.com je preduzeće THE BEST COOPERATOR doo (u daljnjem tekstu “Operater sajta” ili “Ponuđač”). Daljnje informacije nalaze se na stranici https://biz-impuls.com/impresum/.

Svi muški termini na sajtu biz-impuls.com takođe se odnose na ženski oblik. Zbog pojednostavljenja, često je naveden samo oblik muškog roda.

Pored srpskog, sajt je dostupan i na nemačkom i engleskom jeziku. Ne može se garantovati tačnost prevoda. Za Uslove korišćenja i Izjavu o zaštiti podataka i Ograđivanje od odgovornosti validne su samo odgovarajuće verzije na srpskom jeziku.

Opšte odredbe

Posetom sajtu www.biz-impuls.com, pristupom i korišćenjem usluga sajta, korisnici potvrđuju svoj pristanak na Opšte uslove korišćenja.

Ovi Opšti uslovi korišćenja čine sastavni deo sajta biz-impuls.com i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Operatera sajta i svakog pojedinog korisnika sajta.

Posetom sajtu www.biz-impuls.com , pristupom i korišćenjem usluga sajta, korisnici potvrđuju svoj pristanak na Opšte uslove korišćenja.

Usluge sajta namenjene su dvema grupama korisnika:

1) Pravna lica, preduzeća, koja na sajtu biz-impuls.com objavljuju svoje prezentacije, prezentacije svoje poslovne ponude, ili objavljuju svoju potražnju. (u daljnjem tekstu „Objavljivač“)

2) Sva ostala pravna i fizička lica koja sa ciljem prikupljanja sebi potrebnih informacija posećuju sajt biz-impuls.com. (u daljnjem tektu „Posetilac sajta“). Posetilac sajta može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Korisnici su dužni da se pridržavaju važećih zakona kada koriste sajt i da obezbede da objavljeni sadržaj ne krši važeće zakone i prava trećih lica. Operater sajta samo proverava na očigledna kršenja zakona sadržaj prezentacija koje Objavljivač na sajtu objavljuje. Međutim, Operater sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost informacija datih u prezentacijama Objavljivača, usluga koje oni nude, ni za ponašanje i učinak Objavljivača.

Svako korišćenje sajta biz-impuls.com, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Opštim uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Operater sajta i kršenjem Opštih uslova korišćenja.

Operater sajta ima pravo, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa sajta.

Ni Objavljivač, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema sajtu biz-impuls.com zbog uklanjanja sadržaja sa sajta.

Objave prezentacija firmi, prezentacija ponude i/ili potražnje

Operater sajta je samo prenosilac objave prezentacije određene firme, objave prezentacije njene ponude i/ili njene potražnje i pruža uslugu objavljivanja isljučivo putem interneta.

Objavljivač je dužan da se jasno identifikuje kako bi mogao da koristi uslugu objavljivanja.

Za sadržaj, tačnost ispravnost, validnost objave prezentacije , kao i za sve pravne posledice koje nastanu postavljanjem objave prezentacije na sajtu biz-mpuls.com, odgovornost snosi isključivo firma koja je dala nalog za objavu svoje prezentacije.

Operater sajta može u svakom trenutku da odbije postavljanje bilo koje objave kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Opštih uslova korišćenja.

Operater sajta se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za razmenu informacija između korisnika i Objavljivača prisutnih na sajtu biz-impuls.com, niti za bilo kakav komercijalni odnos koji može nastati između njih. (detaljnije informacije se nalaze na stranici https://biz-impuls.com/odricanje-od-odgovornosti/ ).

Objavom svog sadržaja na sajtu biz-impuls.com, Objavljivač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Operatera sajta da sadržaj prenese neodređenom broju lica.

Objavljivač može, bez bilo kakvog obrazloženja, u bilo koje doba, podneti zahtev za brisanje svoje objave, odn. brisanje svoje prezentacije, prezentacije svoje ponude i/ili potražnje.

Objavljivač ima pravo da podeli na svojim društvenim mrežama i drugim kanalima za komunikaciju da je njegova objava postavljena na sajtu biz-impuls.com.

Objavljivanje prezentacije firme na sajtu biz-impuls.com – način, rokovi, cene

Zahtev za objavljivanje prezentacije svoje firme, njene ponude i/ili potražnje, na sajtu biz-impuls.com Objavljivač dostavlja pomoću odabira Paketa za koji je zainteresovan, prateći polja koja formulišu narudžbinu objave (https://biz-impuls.com/dodavanje_firme/).

Objavljivač zahtev može uputiti i direktno na meil sales@biz-impuls.com. Po prispeću zahteva, Objavljivača će kontaktirati predstavnik sajta biz-impuls.com vezano za definisanje potreba Objavljivača i definisanja neophodnih materijala potrebnih za sačinjavanje odgovarajuće prezentacije firme Objavljivača, prezentacije njene ponude i/ili potražnje.

Naručitelj objave (Objavljivač), mora poslati upit najmanje 7 radnih dana pre željenog roka objave.

Rok objave prezentacije firme naručitelja je najkasnije 5 radnih dana od avansne uplate paketa objave i dostave odgovarajućeg materijala za objavu prezentacije

Naručitelj dostavlja odgovorajuće materijale za prezentaciju elektronskom poštom (e-mail-om) minimalno 5 radnih dana pre željenog početka objavljivanja.

Cene različitih paketa usluga objavljivanja prezentacije firme Objavljivača, kao i objašnjenje pojmova, nalaze se na stranici Oglašavanje – https://biz-impuls.com/oglasavanje/

Sve cene su neto cene i ne sadrže porez na dodatu vrednost. Uplata se vrši prema predračunu prenosom bruto iznosa (uključujući porez na dodatu vrednst) sa računa Objavljivača na račun Operatera sajta. Uplata se vrši na račun Operatera sajta u Srbiji. Instrukcije za uplatu biće jasno prikazane na predračunu. Porez na dodatu vrednost iznosi 20%.

Uplatom izabranog paketa objavljivanja Objavljivač potvrđuje svoju saglasnost i pristanak da njegovi poslovni podaci budu vidljivi na sajtu biz-impuls.com za sve vreme trajanja paketa objave. Vremensko trajanje objave prezentacije firme Objavljivača iznosi 1 godinu od momenta objave. Nakon isteka 1 godine trajanja paketa, moguće je obnoviti period trajanja paketa za narednu godinu. U slučaju da Objavljivač nije zainteresovan za obnovu trajanja paketa usluge, prezentacija firme Objavljivača, prezentacija njene ponude i/ili potražnje, biće uklonjena sa sajta biz-impuls.com.

Operater sajta takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni kategoriju objave, kao i da premesti postojeću objavu prezentacije firme, prezentacije njene ponude i/ili potražnje, iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

Zaštita podataka

Svi podaci prikupljeni od korisnika biće tretirani u skladu sa politikom privatnosti koje primenjuje sajt biz-impuls.com. Politika privatnosti objavljena je na sajtu – https://biz-impuls.com/politika-privatnosti/ – i sastavni je deo Opštih uslova korišćenja sajta. Pristankom na Opšte uslove korišćenja, korisnici takođe prihvataju Politiku privatnosti sajta biz-impuls.com.

Zaštita autorskog prava

Operater sajta ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine sajta biz-impuls.com, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, a kojih je autor, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi sajta. Korišćenje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Operatera sajta, smatraće se povredom autorskog prava, te će Operater sajta u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo zaštitio.

Sajt biz-impuls.com sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica – Objavljivači prezentacija svoje firme. Druga lica, Objavljivači, imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi objavljen na sajtu biz-impuls.com.

Naručitelj objave, Objavljivač, garantuje i da su dostavljeni materijali za objavu isključivo njegovo vlasništvo i/ili da ih ima pravo koristiti u svrhe objave Naručitelj objave garantuje da je imalac, odnosno ovlašteni korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji su objavljni na sajtu biz-impuls.com. Za svako eventualno kršenje autorskog kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo naručitelj objave koji je dostavio sadržaj za objavu.

Naručitelj objave, Objavljivač, na svoje objave ne može stavljati bilo kakve oznake (reklame, logotipove i sl) drugih firmi ili osoba.

Zabranjeno je preuzimanje adresa i informacija sa sajta biz-impuls.com radi kreiranja baza podataka.

Odgovornost i garancija

Sve vrste sadržaja sajta biz-impuls.com posetioci koriste na sopstvenu odgovornost. Operater sajta ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu korišćenjem sadržaja objavljenog na biz-impuls.com. Politika ograđivanja od odgovornosti objavljena je na sajtu – https://biz-impuls.com/ogradjivanje-od- odgovornosti/ – i sastavni je deo Opštih uslova korišćenja sajta. Pristankom na Opšte uslove korišćenja, korisnici takođe prihvataju Politiku odricanja od odgovornosti sajta biz-impuls.com.

Reklamacije

Reklamacije na objavljenu prezentaciju se prihvataju isključivo putem e-maila i to 72 h nakon objave prezentacije, nakon čega će one biti razmotrene. Ukoliko se pokaže da je reklamacija opravdana, razlozi reklamacije će biti korigovani i prezentacija će biti dovedena u željeno stanje.
Naručitelju objave će biti produženo vreme trajanja objave prezentacije za period u kome je prezentacija imala navedene osnove za reklamaciju. Reklamacija neće biti uvažena ukoliko je došlo do greške naručitelja objave prezentacije usled dostave neodgovarajućih materijala za objavu.

Stupanje na snagu i trajanje Opštih uslova korišćenja

Opšti uslovi korišćenja sajta biz-impuls.com primenjuju se od trenutka kada se korisnik poveže na sajt www.biz-impuls.com . Oni zamenjuju sve prethodne Opšte uslove korišćenja i Operater sajta ih može promeniti u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, izmene će stupiti na snagu odmah nakon njihove objave na sajtu.

Završne odredbe

U slučaju poteškoća ili ozbiljnih sporova između korisnika i Operatera sajta, strane će tražiti sporazumno rešenje.
U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu, Republika Srbija.
Opšti uslovi korišćenja su regulisani Zakonima Republike Srbije .
Operater sajta nije ni dužan ni voljan da učestvuje u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom korisnika.
Ovi Uslovi i odredbe su dostupni na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. U slučaju sumnje, verzija na srpskom jeziku je relevantna za tumačenje Opštih uslova korišćenja i njegovih sastavnih delova.

Website design: ATEC Technologies
Scroll